Klachtenregeling Sven Heeren Advocatuur B.V.

Kantoorklachtenregeling Sven Heeren Advocatuur B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
  • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Sven Heeren Advocatuur B.V. en de cliënt.
2. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. S.M.J. Heeren, die optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de klacht.
3. De advocaat over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen één maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door cliënt worden voorgelegd aan de deken van de lokale orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant of aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant (indien mogelijk zoveel mogelijk overeenkomstig artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 4 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en de klager nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd aan Sven Heeren Advocatuur B.V. voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 5 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 6 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.